Адвокатське бюро Miroshnychenko & Partners в Чернігові

тел. (0462)933-305; (050)44-80-389

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ Є ПІДОЗРЮВАНИМИ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРО ЩО СЛІД ЗНАТИ СТОРОНАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ»

Одним з основних компонентів державної політики України у сфері захисту дитинства є удосконалення нормативно-правової бази, у тому числі, імплементація норм міжнародного права. Результатом цієї діяльності є те, що на сьогодні Україна є учасницею цілого ряду міжнародних документів у сфері забезпечення прав дитини.

Так, наприклад, Конвенція ООН про права дитини (20.11.1989), яка є основним документом, що визначає правові стандарти у сфері захисту прав дитини, була ратифікована Україною ще 27 лютого 1991 року і набула чинності 27 вересня 1991 року. Ст. 3 цієї Конвенції регламентує, що  «в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини». Ст. 37 визначено: «…Арешт, затримання чи тюремне ув’язнення дитини здійснюються згідно з законом та використовуються лише як крайній захід і протягом якомога більш короткого відповідного періоду часу».

Законом України «Про охорону дитинства» передбачено, що «охорона  дитинства в Україні  — стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини».

Враховуючи стандарти міжнародного та національного законодавства, з метою зниження рівня злочинності серед неповнолітніх, спільним Наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 р. №172/5/10 «Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» було затверджено ПОРЯДОК реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» (далі –Порядок).

Даним Порядком встановлено механізм реалізації  цього пілотного проекту в Україні та дано визначення медіації.

«Медіація — це добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»

Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням.
Пунктом 4  даного Порядку  визначено, що програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, може бути застосована у разі:

 • 1) наявності потерпілої сторони — фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
 • 2) вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;
 • 3) визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;
 • 4) згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі.

Тому, лише за наявності всіх цих чотирьох умов неповнолітній зможе прийняти у ній участь.

Який же алгоритм дій учасників Програми?

 1. 1. Прокурор:
  • 1.1 інформує неповнолітнього, його законного представника та потерпілого, його законного представника (далі — сторони) про можливість реалізації Програми шляхом залучення регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — регіональний центр) посередника та укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі — угода), форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку;
  • 1.2. роз’яснює, що результати участі у Програмі враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до статей 4546 (у разі вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину), статті 48 Кримінального кодексу України або закриття кримінального провадження на підставі частини четвертої статті 56пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.
  • 1.3. У разі отримання згоди сторін прокурор пропонує їм заповнити заяву про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, та згоду на обробку персональних даних (далі — заява) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
 1. 2. Протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає її та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа, із зазначенням статті (її частини) Кримінального кодексу України, дати закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру.
 2. 3. Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та відповідної інформації від прокурора:

3.1. приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне доручення для проведення медіації посереднику і передає йому копію заяви та інформацію, отриману від прокурора;
3.2. організовує проведення зустрічі між сторонами та посередником.

 1. 4. Посередник (медіатор) на зустрічі зі сторонами:

4.1. Роз’яснює їм процедуру Програми, її наслідки.
4.2.  Надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди і в разі згоди сторін на її проходження надає їм примірну форму угоди для ознайомлення і визначення дати наступної зустрічі для її укладення.
4.3. У разі неможливості чи відмови сторін від укладення угоди інформує про це регіональний центр.

 1. 5. Для визначення заходів, що можуть бути передбачені в угоді, а також отримання консультативної підтримки з питань їх обрання стосовно конкретного неповнолітнього регіональний центр укладає меморандуми про взаємодію з Державною установою «Центр пробації», установами, організаціями, діяльність яких спрямована, зокрема, на розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію.
 2. 6. Не пізніше наступного робочого дня після укладення угоди, посередник передає її регіональному центру або повідомляє про відмову в її укладенні.
 3. 7. Після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, за формою, наведеною у додатку 3до цього Порядку, та надсилає її прокурору.
 4. 8. Прокурор:

1) у разі надходження від регіонального центру інформації щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі:
до закінчення досудового розслідування — долучає її до кримінального провадження;
після закінчення досудового розслідування — роз’яснює неповнолітньому, який брав участь у Програмі, та його представнику право надавати її самостійно у відповідному судовому засіданні;
2) протягом 7 робочих днів повідомляє регіональний центр про рішення у кримінальному провадженні, прийняте відповідно до частини другої статті 283 Кримінального процесуального кодексу України;
3) протягом 10 робочих днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, який брав участь у Програмі, надає його копію і ґрунтовну інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду до Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора.
Для забезпечення реалізації пілотного проекту можуть утворюватися робочі групи за участю прокурора, соціального працівника, психолога, представників регіонального центру та органу пробації.
Резюме
Кожен може помилитися в цьому житті, особливо дитина. Тому ми, всі разом, можемо допомогти такій дитині стати на правильний шлях, використавши ті можливості, які передбачені чинним законодавством та вище  згаданим пілотним проектом.
З повагою, адвокат – медіатор Оксана Мірошниченко